آلبوم من ◂ نشست علمی «نقش انگیزش در یادگیری»، 1390