آلبوم من ◂ جشن تکلیف دانش آموزان.افغانستان کابل1392