آلبوم من ◂ نشست علمی کارکرد های تربیتی عاشورا 1390