مؤسسه علمی فرهنگی امامزاده یحیی بن زید ع
48 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت علمی، فرهنگی و خبری
زبان : فارسی
حقیر به انتخاب اعضای «شورای علمی و تصمیم گیری مؤسسه علمی فرهنگی امامزاده یحیی بن زید ع» به عنوان مسؤل ایفای وظیفه می نمایم.